Kohalike valimiste rahvusvaheline mõõde

Tänavused kohalikud valimised Tallinnas omavad senisest enam rahvusvahelist tähendust. Küsimus pole selles, kas valimistel on edukad vasak- või parempoolsed jõud. Küsimus on selles, milline on Eesti pealinn järgmise valimistsükli lõpus 2017. aasta sügisel, paar kuud enne seda kui Eestist saab 2018. aasta algusest Euroopa Liidu eesistujariik.

IMG_0677

EL Nõukogu juhtimine poole aasta jooksul tähendab lihtsustatult seda, et siin toimuvad sajad EL tasandil kohtumised tuhandete väliskülalistega. Poliitiliste väljundite kõrval annab see meile kordumatu võimaluse tutvustada oma ajalugu, kultuuri ja ettevõtluskeskkonda.

2018. aastal tähistab Eesti Vabariik ka oma sajandat aastapäeva. Ettevalmistused nii juubeliaastaks kui EL eesistumiseks juba käivad ning vaieldamatult toovad need sündmused Eestisse hulgaliselt riigijuhte, valitsusliikmeid, diplomaate, aga ka tavalisi turiste. Milliseks kujuneb nende ettekujutus saja-aastasest Euroopa väikeriigist? Kas nende esmamulje Tallinnast liigitab meid jõuka ja hästitoimiva Põhjala või hoolitsemata endise idabloki ridadesse?

21.oktoobril algav nelja-aastane valitsemistsükkel pealinnas peab sisaldama konkreetseid ettevalmistusi 2018. aasta sündmusteks. Tallinnal peab sündima tööplaan, mis sisaldab erinevaid ülesandeid, eelarvet ja ajakava. Mida teha selleks, et Tallinna Lennujaama ümbrus ja ühendusteed kesklinna ning sadamaga oleks laitmatult korras. Et ühistransport oleks kaasaegne ja omavahel hästi seotud (nt Ülemiste multimodaalne ühistranspordikesksus). Et linn oleks turvaline, hästi valgustatud ja puhas. Et teed oleks siledad ja liiklus sujuv. Et meie teeninduskultuur ja linnakeskkond oleks avatud, mitmekeelne ja sõbralik. Jne. Iseenesest lihtsaid asjad, aga nendega tuleb süsteemselt tegeleda. Eesti kui edumeelse e-riigi kuvand võib kiirelt puruneda, kui külalised istuvad ummikus, mille on põhjustanud lagunenud teekattest läbi vajunud 40-aastane troll…

Mõistagi ei ole see kõik ainult Tallinna linna ülesanne. See kõik õnnestub tihedas koostöös riigi, linna, erasektori ja vabakonna vahel. Aga siiski algab see kõik õigete prioriteetide seadmisest ja siirast huvist 2018. aasta väärikalt ja edukalt vastu võtta. Kohalike valimiste rahvusvaheline mõõde on üks oluline lisadimensioon valikute tegemisel 20.oktoobril.

Будущее Батарейной морской крепости

Заброшенное состояние Батарейной морской крепости вместе с отсутствием свободного доступа к побережью – одно из позорных пятен Таллинна. А ведь это интереснейшее место, которое ТАК нуждается в том, чтобы его привели в порядок! (Фото: RKAS, автор Мартин Аунин).

PATAREI MEREKINDLUSE KINNISTUTE  HOONESTUSESKIIS (3)

Акционерное Общество Государственная Недвижимость (Riigi Kinnisvara AS) инициировало составление детальной планировки данного района с целью придания бoльшего значения Батарейной морской крепости и развития целостности городской среды. Предусмотрено открытое городское пространство с жилищными и бизнес-площадями.

PATAREI MEREKINDLUSE KINNISTUTE HOONESTUSESKIIS (2)

Зона планировки находится на археологически ценном месте: здесь было историческое поселение в 13-16 веках. Также к зоне планировки прилегает казарма 1829-1840 г.г. и мортира-батарея 1838 г. И первое, и второе признано памятниками архитектуры. Зона планировки так и останется в дальнейшем под охраной памятников старины Старого Таллинна. При её застройке следует обеспечить полный обзор силуэта Старого города.

PATAREI MEREKINDLUSE KINNISTUTE  HOONESTUSESKIIS (1)

Согласно общей планировке высота зданий прибрежной зоны между Пальяссааре и Русалкой не может быть выше, чем высота карниза казармы. Способ застройки определится в ходе архитектурного конкурса с учётом особых архитектурно-исторических условий. Цель – обеспечить городу атрактивное пространство, представляющее из себя что-то между исторической застройкой и застройкой современной. Особенно это касается наземной стороны Батарейной морской крепости.

PATAREI MEREKINDLUSE KINNISTUTE HOONESTUSESKIIS (4)

Для реновации Батарейной морской крепости было бы рационально привлечь частный капитал. Для сохранения исторической памяти предусмотрено основание общественного музея. В результате сотрудничества общественного и частного сектора район Батарейной морской крепости мог бы бесспорно стать увлекательнейшим местом в Таллинне, к тому же и Лётная Гавань находится в двух шагах.

Patarei merekindluse tulevik

Lagunenud Patarei merekindlus ja suletud mereäär on üks suuremaid häbiplekke Tallinnas. Ometi on tegemist äärmiselt huvitava ja kauni piirkonnaga, mis väärib korda tegemist. (Pildimaterjal: RKAS, autor Martin Aunin)

PATAREI MEREKINDLUSE KINNISTUTE  HOONESTUSESKIIS (3)

Riigi Kinnisvara AS on algatanud piirkonna arendamiseks detailplaneeringu koostamise ja  seadnud eesmärgiks Patarei merekindluse väärtustamise ja tervikliku linnakeskkonna arendamise. Piirkonda on ette nähtud avalik linnaruum elamu- kui äripindadega.

PATAREI MEREKINDLUSE KINNISTUTE HOONESTUSESKIIS (2)

Planeeritav ala asub arheoloogiamälestiseks tunnistatud 13.–16. sajandi asulakohal. Lisaks paikneb planeeritaval alal aastaist 1829-1840 pärinev kaitsekasarm ja 1838. aastast pärinev kaitsekasarmu mortiirpatarei, mis mõlemad on tunnistatud arhitektuurimälestiseks. Planeeritav ala jääb Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndisse, mille hoonestamisel tuleb tagada vanalinna silueti vaadeldavus.

PATAREI MEREKINDLUSE KINNISTUTE  HOONESTUSESKIIS (1)

Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringu kohaselt ei tohi alale kavandatav uushoonestus olla kõrgem kui kaitsekasarmu karniis. Hoonestusviis valitakse vastavalt arhitektuurikonkursi tulemustele ja arhitektuuri-ajaloolistele eritingimustele. Eesmärgiks on seatud atraktiivne ja inimsõbralik linnaruum ajaloolise ja uushoonestuse vahel, eriti merekindluse maapoolsetel külgedel.

Patarei merekindluse renoveerimiseks on otstarbekas kaasata erakapitali. Ajaloolise mälu säilitamiseks on ette nähtud avaliku muuseumi rajamine. Era- ja avaliku sektori koostöös saaks sellest vaieldamatult üks Tallinna põnevamaid kohti, eriti kui arvestada, et Lennusadam jääb kiviviske kaugusele.

PATAREI MEREKINDLUSE KINNISTUTE HOONESTUSESKIIS (4)