Почему бы не подумать о капитализации госфирм

Депутат Рийгикогу от Партии реформ Арто Аас сделал предложение взвесить идею продать частном у сектору частично или полностью несколько госпредприятий.

Аас считает, что спешить с этим не стоит, чтобы не наделать ошибок, но разумное дальновидное привлечение частного капитала в госсектор оживило бы экономику и оказала положительное влияние на рынок.

По его словам монополисты должны и впредь оставаться под контролем государства и стоило бы искать пути, каким образом создать в этой отрасли конкуренцию.

Для капитализации по словам Ааса привлекательнее всего выглядят Eesti Energia, Eesti Raudteest и отделенная от нее EVR Cargo, а также можно было бы продать треть  акций Tallinna Sadama или Eesti Raudtee.

Riigile kuuluvate ettevõtete osaluste müük elavdaks majandust

Eesti riik on oma arengus jõudnud tasemele, kus riigile kuuluvate ettevõtete osaluste müümine peab olema hästi läbi mõeldud. Meil pole põhjust kiirustades vigu teha. Targalt läbiviidud erakapitali kaasamine mõjutaks siiski positiivselt kiratsevat kapitaliturgu ja elavdaks majandust. Pelgalt ühekordse eelarvetulu saamiseks pole osaluste müümine mõistlik.

Loomulikud monopolid peavad jääma riigi kontrolli alla, see on otstarbekam kui eramonopolide sünnitamine. Pigem tasub otsida võimalusi, kuidas monopoolsed sektorid konkurentsile avada. Kohati saab seda teha funktsioonide eraldamisega (näiteks raudtee taristu ja vedude eraldamine), kohati tuleb monopolide tegevusvaldkondi lihtsalt koomale tõmmata.

Tugevalt kapitaliseeritud, kindlustatud turuosa ja rahavoogudega monopolidel on loomupärane tõmme oma tegevusraadiuse laiendamiseks ka väljaspool põhitegevusala. See võib viia konkurentsi kahjustamiseni turgudel, kust riik ja monopolid peaks eemale hoidma. Samuti ähvardab loomulikke monopole oht üleinvesteerida. Monopolidest eraldatud osad tuleb saneerida, leida konkurentsivõimeline ärimudel ja seejärel leida õige hetk erastamiseks.

Eesti Raudteest eraldatud EVR Cargo on lähitulevikus ilmselt valmis omanikku vahetama.
Piiratud ressursse kontrollivate Tallinna Sadama või Eesti Raudtee puhul saab kaaluda vähemusosaluse, näiteks kolmandiku aktsiate avalikuks pakkumiseks. Siinkohal tuleb mängu riigi soov ühtlase rahavoo järgi, mis iga-aastaste dividendidena on eelarvetuludena isegi väärtuslikumad kui ühekordne laekumine osaluse müügist.

Omaette kategooria on taristuettevõtted, mille edukust ei mõõdeta rahalises väärtuses. Parima näitena AS Tallinna Lennujaam, mille strateegiline eesmärk on regionaalsete ja rahvusvaheliste lennuvõimaluste arendamine. Ettevõtte on küll kasumlik, aga edukust hinnatakse eurode asemel reisijate arvuga. Sisuliselt täidetakse avalikke funktsioone eraõiguslikus vormis.

Riigile kuulub ettevõtteid, mis omavad julgeoleku aspektist olulist tähendust (nt elektri põhivõrk Elering). Neid äriühinguid peab omama riik, nende teenuste hinnakujundus peab olema kulupõhine ja konkurentsiameti kontrolli all. Küll aga tasub kaaluda, kas selliste ettevõtete võlakirju ei tasuks pakkuda esmajärjekorras koduturule.

Kapitaliturgudele on kahtlemata kõige atraktiivsem Eesti Energia. Paraku on paar varasemat ebaõnnestunud erastamiskatset teinud poliitilised ringkonnad ettevaatlikuks. Läbipaistmatuid ja kiirustades ette valmistatud erastamiskatseid ei soovita enam korrata. Aga alati on leidunud jõude, kes oleks ülikasumite ootuses ja erastamise läbisurumiseks valmis ka valitsusi kukutama.

Vaieldamatult on Eesti Energial energiajulgeoleku seisukohalt oluline roll. 70 aastat suletuna olnud elektrituru avamine, konkurentsi tekkimine ja uute ühenduste väljaehitamine naaberriikidega võtab veel aega. Kuniks Eesti Energia on turgu valitsev ettevõtte, ei ole tema enamusosaluse erastamine praktiline.

Omaette valdkond on Eesti Energia õlitööstus, kuhu suunatakse tohutud investeeringud ja mille ärilist riskantsust peaks kompenseerima elektritootmisest oluliselt kõrgem kasumlikkus.

Õlitööstusel Eestis ja välisriikides puudub julgeolekurisk, mistõttu võiks kaaluda selle arendamiseks vajaliku kapitali kaasamist eraturgudelt. Seni on õlitööstust arendatud Eesti Energia kontsernisiseselt, mis on võimaldanud kasutada odavamat laenuraha. Tõsi, ka riik on suurendanud Eesti Energia omakapitali märkimisväärsete summadega riigieelarvest.

Majandusministeeriumi haldusalas on ettevõtteid, milliste puhul võib kaaluda üsna riskivabalt ka täielikku või enamusosaluse erastamist. Eesti Post, Teede Tehnokeskus, Levira, Eesti Teed, Elektriraudtee – kõik nad tegutsevad turgudel, kus toimib konkurents ja kus avalikud huvid saab tagada seaduste ja riigihangetega.

Samamoodi ei pea ma vajalikuks riiklikku hasartmängukorraldust Eesti Loto näol, nagu meil pole ka riiklikke kasiinosid. Eelarvetulud koguneksid maksude ja litsentsitasudena, sõltuvusriske tuleb minimeerida läbi üldise turukorralduse ja seadusandluse.

Riigile kuuluva kinnisvara haldamiseks loodud Riigi Kinnisvara AS korraldab oma tööd nii, et tulevikus oleks võimalik omandivormi muutus piiratud ulatuses. Kindlasti tuleb välja jätta sümbolväärtuse ja julgeolekuga seotud kinnisvara, aga pole ühtegi tõsist argumenti, miks ametiasutuste bürooruumide omanikeringis ei võiks tulevikus leida ka Eesti pensioni- või investeerimisfonde.

*Antud kommentaar ilmus originaalis ajalehes Postimees 19.03.2013.

Kreeka üllatab jälle. Kas seekord positiivselt?

Euroopa majandus- ja heaolukriisi sümboliks kujunenud Kreeka on paljude jaoks olnud lootusetus seisus riik, mille lõplikku pankrotistumist peeti veel pool aastat tagasi pigem faktiks kui prognoosiks. Tõepoolest, kui võrrelda Kreeka riigieelarvet või makromajanduslikke näitajaid kasvõi Eestiga, on rõõmustamiseks vähe argumente. Ometi on Kreekas märke, mis annavad lootust, et kohaliku valitsuse ja Euroopa Liidu koostöös võib tunneli lõpus juba valguse süüdata.

Kreeka 2014. aastani kestva teise finantsabi programmi kogumaht on 164,5 miljardit eurot. Euroopa Finantsstabiilsuse Fond (EFSF) on Kreekale välja maksnud 2012. a oktoobri seisuga 73,9 miljardit. Arvestades, et Eesti osaleb EFSFi kohustuste garanteerimises 0,2748% ulatuses, siis Eesti arvestuslik osalus Kreeka finantsabis on 203,7 miljonit eurot.

Kreeka pöördus esmakordselt EL liikmesriikide ja IMFi poole abipalvega aprillis 2010. Euroopa Komisjoni, Euroopa Keskpanga ja Rahvusvahelise Valuutafondi ehk Troika ning Kreeka ametivõimude koostöös koostati abiprogramm.

Novembris 2012 jõudis Troika Kreeka laenuprogrammi esimese vahehindamisega lõpule. Selle tulemusena  lepiti Kreekaga kokku uuendatud vastastikuse mõistmise memorandum, sealhulgas  väljamakse eelsed tegevused. Troika hinnangul olid möödunud aasta novembri lõpus  täidetud kõik abi saamiseks tingimuslikult nõutud 72 eeltegevust.

Kreeka majanduse põhinäitajad

2011

2012*

2013*

2014*

2015*

2016*

SKP reaalkasv (vea)

-7,1

-6,0

-4,2

0,6

2,9

3,7

THI (vea)

3,1

1,1

-0,8

-0,4

0,6

1,1

Töötuse määr (%, 15-64 aastastest)

16,5

22,4

22,8

21,0

19,4

16,7

Jooksevkonto tasakaal (% SKPst)

-11,7

-8,3

-6,3

-5,2

-3,4

-2,1

Reaalpalga muutus töötaja kohta (vea)

-2,4

-8,7

-5,0

-0,4

-1,0

1,0

Valitsussektori tulud (% SKPst)

42,3

43,6

43,4

43,7

43,1

42,9

Valitsussektori kulud (% SKPst)

51,7

50,5

48,8

48,3

47,9

46,8

Üldtasakaal (%SKPst)

-9,4

-6,9

-5,4

-4,5

-3,4

-2,0

Primaarne eelarvepositsioon (% SKPst)

-2,3

-1,5

0,0

1,5

3,0

4,5

Valitsussektori võlg (% SKPst)

170,6

176,7

172,5

171,4

166,2

157,3

Allikad: Euroopa Komisjon, * prognoos

 

Kreeka on programmi raames läbi teinud märkimisväärse majandusliku ja fiskaalse kohandumise, jätkub ka eelarve konsolideerimine.

 Valitsemissektori eelarve defitsiiti on vähendatud kolme aastaga 15,6%lt 6.9%ni (2012 prognoos). Arvestades tõsist majanduslangust on Kreeka poolt tehtud fiskaalne jõupingutus olnud märkimisväärne (Kreeka majandus on kahenenud viis aastat järjest). Lisaks kärpe- ja tulumeetmetele on sellele kaasa aidanud kulutuste seire- ja eelarvekontrolli protseduurid, mis edaspidi veelgi täienevad.

Kohandumine on toimunud ka erasektoris. Kreeka Keskpanga prognoosi kohaselt saavutatakse erasektoris ajavahemikus 2012-2014 vähemalt15%-line nominaalne tööjõu ühiku kulude vähenemine.

Riigi tervishoiusektori kulutusi on 2012. a vähendatud ühe miljardi euro võrra (25%) ja kahe järgmise aasta jooksul on oodata edasist kulutuste vähendamist rohkem kui 800 miljoni euro ulatuses kasutades (pettustevastaseid jm) meetmeid, et vähendada üleliigsete retseptide väljakirjutamist ja retseptiravimite hindu. Kreekas on kasutusele võetud ravimiretseptide elektrooniline süsteem, mis on väidetavalt üks kõige kaasaegsemaid Euroopas. Uus süsteem võimaldab kokku hoida ligikaudu 30 miljonit eurot kuus.

2010. a. pensionisüsteemi reformi käigus vähendati pensioni asendusmäära, viidi sisse põhipension, suurendati kohustuslikku pensioniiga 65. eluaastani ja seoti pensioniiga väljateenitud aastate tasudega. Sellele järgneb täiendav pensionisüsteemi reform ja edasine pensioniea tõstmine 67. aastale alates 2013. a algusest. Pensionikindlustuse maksed seotakse rangelt sissemaksetega, et vältida tulevikus puudujääki pensionisüsteemis. Seda kõike on palju rohkem, kui enamik vananevaid Euroopa riike on suutnud ette võtta.

Finantssektor on hakkama saanud väga keerulises olukorras. Väga palju on laenuvõlgnikke, raskusi on võimendanud majanduslike ja poliitiliste riskidest ajendanud hoiuste väljavool. Abiprogrammi rahastamise toel on finantssektori maksevõime ja likviidsus suudetud säilitada.

Ellu viimisel on veel mitmed struktuursed muudatused. Laiahaardelise tulumaksureformi eesmärgiks on laiendada maksubaasi ja seeläbi jagada võrdsemalt maksukoormust.

 Maksureformi olulisemad elemendid on järgmised:

–          Füüsiliste isikute tulumaksu lihtsustamine vähendades kaheksat maksumäära vahemikku kolmele ja parandades maksude mahaarvamiste süsteemi

–          Kaotatakse valikulised maksude mahaarvamise võimalused

–          Lastega seotud maksusoodustused muudetakse vajadusepõhisteks

–          Struktureeritud ettevõtte tulumaksurežiim, kus ettevõtte tulumaksumääraks on 26% ja jaotatud dividende maksustatakse 10%ga

–          Kaotatakse ära erimaksurežiimid

Valitsus on võtnud kohustuse hoiduda tulevikus maksuamnestiatest, mida Kreekas on varem sageli tehtud ja mille tõttu murenenud maksumoraal ja suurenenud maksustamise vältimine. Lisaks jätkatakse erastamisprogrammiga, reformitakse maksuadministratsiooni ja riigi finantsjuhtimist.

Poliitikute ja ametnike tööpõld Ateenas on mõistagi väga pikk ja lai. Tööpuudus on jätkuvalt väga kõrge. Maailmapanga 2011. aasta „Ease of Doing Business“ edetabelis paikneb Kreeka 183 riigi hulgas alles 101. kohal (Eesti oli 18.) Alles siis, kui riigis luuakse soodsad tingimused ettevõtluseks, võib oodata ka investeeringuid, maksutulusid, töökohti ja jõukuse kasvu.

Kokkuvõttes on lootust arvata, et kreeklased tegutsevad õiges suunas. Poliitilisel eliidil peab jätkuma julgust, aga ka rahva mõistmist, et läbi viia vajalikud reformid. Kui publik väsib või ei mõista struktuursete muudatuste vajadust, pääsevad võimule populistlikud jõud ja siis ei päästa Kreeka tulevikku ka kõige vägevamad Olümpose jumalad.

B Брюсселе достигли договорённости о бюджете Европейского Союза 2014-2020

Позапрошлые выходные были полны непонятными вестями о том, что в далёком Брюсселе одним пятничным ранним утором был заключён договор на триллион евро. Что это значит? Как себе представить триллион евро? Непонятно и запутано.

Итак, в Брюсселе достигли договорённости о бюджете Европейского Союза 2014-2020.

Что значит это решение для жителей Эстонии?

Дотации, предусмотренные для Эстонии в новом периоде бюджета ЕС, увеличены до 5,89 млн. евро. Это больше, чем доходная часть государственного бюджета Эстонии в этом году. Проще говоря, Евросоюз дарит нам целый год без налогов. Помню, буквально недавно оппозиционные деятели раздували панику по поводу того, что после 2013 года европейские деньги пропадут, и Эстония погрузится в глубочайший кризис. Однако реальность такова, что Эстония получит на 907 миллионов евро больше, чем раньше. Подумайте только, в старых деньгах это свыше 14 миллиардов евро, это два бюджета Таллинна. На эти деньги можно будет построить сотни километров новых дорог, отремонтировать школы и больницы, создать необходимую для развития предпринимательства инфраструктуру.

Хорошая репутация нашей страны помогла во время переговоров

Все мы часто задаёмся вопросом, каким образом хорошая репутация, достойные места в мировых таблицах и находящиеся в полном порядке финансы влияют на жизнь рядового жителя Эстонии? Дело в том, что расходы в общественном секторе держим под контролем, практически эффективнее и успешнее всех используем европейские средства. Благодаря конструктивному ведению дел относятся к нам в Европе с уважением, и вот результаты мы можем измерить в денежном эквиваленте.

Эстония добилась исключительного успеха в инвестициях в рамках политики единства. Этот успех – дополнительные 350 млн. евро. Судя по одному только объему дотаций, предусмотренных для новых инвестиций из расчета на одного человека, Эстония получит больше всех — 3351 евро. Эти средства создадут множество новых рабочих мест, повысят качество жизни как в городах, так и сельской местности.

Одним из важнейших прорывов для Эстонии является создание европейского финансового объединения. В первую очередь это касается транспорта и энергетики. Строительство Rail Balticа – один из примеров прорыва. Эта скоростная железная дорога должна соединить Таллинн и Берлин. Безусловно, она существенно улучшит возможности передвижения товаров, людей, продвинет вперёд туристический сектор.

Также нам удалось обеспечить финансирование, связанное с газовой и энергетической инфраструктурой. Это даст возможность заложить терминал LNG и соединить газовую сеть Финляндии и Эстонии. А развитие энергетических систем, в свою очередь, увеличивает безопасность и уменьшает затраты людей на энергию.

Эстония может считать себя победителем на переговорах как в финансовом смысле, так и в смысле содержания. Уменьшится неравное обращение в связи с разницей в прямом дотировании сельского хозяйства: для фермеров Балтии условия конкуренции станут лучше. Несмотря на то, что окончательно нам не удалось избавиться от неравенства, у аграриев есть повод для радости. Общая сумма прямых дотаций, выплачиваемая из бюджета Евросоюза, увеличится в два раза, а к концу периода дотация из расчета на гектар вырастет до 75 процентов от средней по ЕС. В цифрах это обозначает 196 евро с гектара (с 2020 года) вместо нынешних 143.

Конкурентоспособность Европы растёт

Объем инвестиций, нацеленных на будущее и поддерживающих конкурентоспособность, увеличится в два раза, в том числе на 20 процентов вырастут суммы, предусмотренные для поддержки науки и деятельности по развитию. При этом самые важные политические решения будут приниматься в парламентах стран-членов ЕС. Это значит, что области, в которые будут направляться европейские средства, Эстония будет определять сама.

Арто Аас

Председатель парламентской комиссии по делам Европейского Союза

20.02.2013

Самая дешёвая энергия та, которая не была потреблена

По мнению члена экономической комиссии Рийгикогу Арто Ааса, 2013 год – идеальный год для утепления домов.

«В последние годы государством были вложены огромные средства, а именно практически 150 миллионов евро, полученных от продажи квот на СО2, в энергосберегающий ремонт детских садов и общественных учреждений, в утепление детских садов и общественных учреждений. Опыт показывает, что экономия энергии в обновлённых зданиях колоссальная, и средства, потраченные на ремонты, возвращаются довольно быстро именно за  счёт экономии. Кроме того, те объекты недвижимости, в которых сделан энергосберегающий ремонт, становятся более ценными на рынке недвижимости», – говорит Аас.

«В бюджете на 2013 год на утепление домов предусмотрено 10 миллионов евро. Эти деньги будет распределять Kredex».

Арто Аас констатирует, что очень часто неприятным побочным эффектом в процессе организации энергосберегающего ремонта и утепления домов является бумажная волокита. Однако товарищества не должны её бояться, просто следует обратиться за соответствующей помощью в Kredex, в местные самоуправления и в Союз квартирных товариществ.

Арто Аас подчёркивает, что в случае реализации продуманного проекта можно сэкономить до 30% расходов.

3.11.2012

Эстонии предусмотрена роль лидера в проекте Rail Baltica

В Эстонии первая железная дорога Палдиски-Таллинн-Нарва-Гатчина была открыта в 1870 году. Это было время царской России.

И сегодня настало время решить, в каком направлении будет развиваться наша железная дорога. Rail Baltica — это крупномасштабный проект, означающий прокладку на территории Эстонии железной дороги длиной в 229 километров и стоимостью в миллиард евро. Безусловно, необходимы инвестиции. Откуда, сколько и в течение какого времени? Европейская Комиссия выразила готовность к финансированию в размере 85%. Согласно расчетам, срок с сегодняшнего дня до начала использования железной дороги — 12 лет. Эстонии Rail Baltica обойдётся в 150 млн евро, то есть около 12,5 млн евро в год.

По всей Балтии железная дорога имеет ширину 1520 мм, это исторически связано с восточно-западным направлением, где главную роль играет Россия. В Западной Европе же расстояние между рельсами 1430 мм. Соответственно, прокладка Rail Baltica означает как физическое, так и ментальное отделение от российского товаро- и денежного потока. Безусловно, такому росту независимости найдутся и противники как в бизнес-смысле, так и в политическом смысле. Однако попасть под их влияние нельзя.

Скептики сомневаются в потенциале окупаемости Rail Baltica и в пассажирском потенциале, так как на сегодняшний день поток северо-южных перевозок достаточно скромен. Однако можно быть уверенными: если путь Таллинн-Рига станет быстрее и дешевле, чем путь в Хельсинки, то и перевозки станут расти. Ведь сейчас по морю движется из Таллинна в Хельсинки и обратно свыше 7 миллионов людей в год. Согласитесь, близкое расположение между столицами, а конкретнее — потенциал близости расположения, говорит сам за себя. А ведь данный потенциал в отношении Риги сейчас не используется!

Далее, все мы помним недавний “пепельный” кризис, когда из-за извержения вулкана самолеты просто не летали, и всякое движение в Европе застопорилось. А ведь Rail Baltica сможет дать возможность спокойно доехать до Варшавы или до Берлина.

Да, пассажирские поезда — это хорошо, но прибыльность железной дороги обеспечивают грузоперевозки. Сделанные по заказу Европейской Комиссии исследования показали, что потенциала для грузоперевозок по железной дороге ой как много. Даже в нынешних плохих условиях осуществляются перевозки бумаги, дерева и минеральных товаров между Финляндией, Эстонией и Центральной Европы. А инвестиции, сделанные в портах северного берега Эстонии, касаются, в первую очередь, железнодорожных контейнеров.

Безусловно, новая железнодорожная линия должна охватить таллиннский центр общественного транспорта, аэропорт, грузоперевозки Мууга, потоки пассажиров Vanasadama.

Вообще, Rail Baltica необходимо рассматривать в контексте широкого транспортного видения, так как это огромный общий проект для стран Балтии, который свидетельствует о желании сотрудничества между странами. И для Эстонии в данном проекте предусмотрена роль лидера.

28.03.2012

Bысокая позиция в таблице экономической свободы – это признание экономической политики Эстонии

По мнению председателя парламентской комиссии по делам Европейского Союза Арто Ааса, то, что Эстония во всемирной таблице экономической свободы теперь занимает тринадцатое место (ранее было 16 место) – это мировое признание либеральной экономической политики, проводимой правительством. Именно это курс обеспечит быстрый экономический рост, а, соответственно, и рост благосостояния жителей Эстонии.

”Придерживаясь свободной экономики, страны создают лучшие условия для предпринимательства. Эстония и дальше должна подниматься выше и выше в таблице экономической свободы, так как налоговая нагрузка снижается и снижается, а государственный бюджет движется к балансу”, — сказал Аас.

Арто Аас подчеркнул, что Эстония могла бы стать страной с самой свободной экономикой в Европе. ”Швейцария, Дания и Ирландия от нас очень близко, при этом наше преимущество — быстрый выход из кризиса. Благодаря этому, мы можем сконцентрироваться на развитии экономической среды, а не делать работу над ошибками прошлого. Безусловно, чтобы заслужить первое место, необходимо продолжать либеральные реформы и проводить строжайшую фискальную политику”.

”Эстония достигла уникальной позиции, которую нельзя потерять ”благодаря” популистским решениям”.

Ühtne turg peab tagama energiaettevõtete vaba konkurentsi

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon arutas 1. märtsil Eesti seisukohti Euroopa Komisjoni teatisele „Toimiv energiaturg”, mille eesmärk  on ergutada liikmesriike tegutsema integreeritud Euroopa siseturu suunas. 

EL asjade komisjon toetas seisukohta, mille kohaselt tuleb energia siseturul toota energiat seal, kus see on odavaim, arvestades ka välis- ja ülekandekulusid. Samuti tuleb tagada tootmisvõimsuste arendamiseks stabiilne ja ennustatav investeerimiskeskkond.

Taastuvenergia tootmist tuleb eelisarendada Euroopa Liidu piirkondades, mis pakuvad selleks enim potentsiaali, lähtudes seejuures klimaatilistest tingimustest, mitte toetuste suurusest. Taastuvenergia tuleb teha kättesaadavaks kõigile ühenduse tarbijatele, kasutades selleks taastuvenergia statistilisi ülekandeid ja päritolutunnistusi

Eesti pooldab põhimõtet, mille kohaselt liikmesriikide erinev võimekus energiat toota tuleb tasakaalustada piisavate ühendustega tootjate ja tarbijate vahel, paindlike tootmisvõimsustega ja energia salvestamise võimalustega, kujundades neist põhimõtteist lähtuv siseturg välja 2014. aastaks.

Samuti toetame Euroopa Komisjoni kavatsust pöörata tähelepanu konkurentsieeskirjade jõustamisele, aidates seeläbi kaasa energiaturu täielikule avamisele, kuivõrd liikmesriigiti erinevad tururegulatsioonid pärsivad energiaettevõtete vaba konkurentsi.

EL asjade komisjon soovib Baltimaade ja Soome regionaalse gaasituru käivitamist. Selle eelduseks on alternatiivsete gaasiallikate lisandumine, üksteisega seotud taristuprojektide elluviimine ja tururegulatsioonide ühtlustamine. Selles kontekstis on kõne all eelkõige uue veeldatud gaasi terminali rajamine, milles me pooldame selle paiknemist just Eestis, kuna see lahendus on kõige kiirem ja tarbijale kõige soodsam. Samas tuleb tagada, et uus LNG terminal oleks sõltumatu praegu turgu valitsevatest ettevõtetest (loe: Gazpromist).

Samuti kinnitas EL asjade komisjon vajadust suurendada kodumaise energiatootmise potentsiaali, mis on praegu Euroopa Liidus alakasutatud.

Liikmesriikide enda ressursid võiksid oluliselt vähendada ühenduse sõltuvust energiaimpordist ning edendada vähese süsinikusisaldusega majandust. Ressursside kasutamine eeldab stabiilset ja terviklikku kliima- ja keskkonnapoliitikat, mis ei tohi Euroopa Liidu energiatootjaid seada kehvemasse olukorda võrreldes Euroopa Liidu väliste tootjatega.

Eesti toetab ka paljulubavate mittekonventsionaalsete energiaallikate, eelkõige põlevkiviõlist toodetavate mootorikütuste tootmise arendamist keskkonnahoidlikuma ja efektiivsema tehnoloogia arengu kaudu. Samuti peab Eesti oluliseks tagada nende energiaallikate õiglane kohtlemine ELi energia siseturul, võttes arvesse lisaks kliimakomponendile ka majanduslikku ja sotsiaalset mõju ning energiajulgeolekut.