Riigi Kinnisvara AS võiks korraldada teedeehituse hankeid

Eesti riigi kinnisvara haldav Riigi Kinnisvara AS (RKAS) võiks tulevikus korraldada ka teedeehituse hankeid. Hetkel on teedeehituse hangete korraldamine jäetud maanteeameti ülesandeks, kelle võimekuses on aga viimase aja skandaalide valguses paljud kahtlema hakanud.

RKASil on avalike hangete läbi viimisel ette näidata pikaajalised kogemused ja silmapaistvad tulemused. 2011. aastal viis RKAS läbi 1249 riigihanget, millest osutus edukaks 99,9 protsenti. Ainult kolm hanget vaidlustati ja nendest ühe otsus tühistati. See näitab, et RKASist on kujunenud riigi jaoks tõeliselt professionaalne kompetentsikeskus.

Samal ajal kuuleb maanteeametist valdavalt halbu uudiseid – organisatsiooni juht on vabastatud, suur osa hankeid on vaidluste tõttu venima jäänud ja kallimaks muutunud, hoolduslepingutes valitseb segadus. Maksumaksja jaoks tähendab see kehvemat teenust kallima raha eest. Seetõttu võiks majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tõsiselt kaaluda, et vähemalt osa teedehankeid antakse RKASi korraldada, kellel on selleks vajalik kompetents, võimalused ja motivatsioon.

Ilmekas näide RKASi võimekusest suurte taristuprojektide juhtimisel on eelmisel aastal valminud Koidula piirijaam, mis oma olemusest oli suuresti teedeehitushange. Sama edukalt on läbi viidud sadu CO2-kvoodimüügi rahade eest korraldatud ehitushankeid majade renoveerimiseks. Riigi ja ettevõtjate jaoks on oluline hanketegevuse läbipaistvus ja professionaalsus. Kuniks maanteeametil on oma töö korraldamisega probleeme, tuleks riigil kasutada neid organisatsioone, kes on oma võimekust korduvalt tõestanud.

Biomajandusel on Eestis palju kasutamata potentsiaali

Biomajanduse strateegiline eesmärk ressursitõhusam ja konkurentsivõimelisem ühiskond. Biomajandusele üleminek tähendab loodusressursside jätkusuutliku arendamist ja sõltumatuse vähendamist taastumatutest ressurssidest. Biomajandus loob hulgaliselt uusi töökohti ja aitab kaasa Euroopa konkurentsivõime säilitamisele.

Majanduskomisjoni juhtimisel 3.aprillil toimunud avalik ühisistung Riigikogus keskendus biomajandusele ja Eesti võimalustele nafta-majandusest biomajandusele üleminekul. Räägiti Eesti teaduspotentsiaalist selles valdkonnas, aga samuti biomajanduse võimalikule mõjule keskkonda, põllumajandusse ja toiduainete hindadele.

Üleminek nafta-majanduselt bioloogilist ressurssi kasutavale majandusele eeldab mahukaid investeeringuid teadustesse, oskustesse ja innovatsiooni. Veelgi olulisem on aga tarbijate ja ettevõtjate mõtteviisi muutus, samuti tuleb kaaluda seadusandlike regulatsioonide kaasajastamist. Hea eelduse biomajanduse arenguks loob Eesti teaduse kõrge tase antud vallas.

Sellised globaalsete mõjudega trendid nagu rahvastiku kiire juurdekasv ja Aasia majanduslik areng toovad endaga ühelt poolt kaasa toiduainete ja energiakandjate püsiva hinnatõusu ja täiendava koormuse looduskeskkonnale, kuid teiselt poolt võimaldab biomajandusele orienteeritus neid negatiivseid mõjureid leevendada. Keskkonnakaitse ja majanduse arendamine ei pea olema vastandlikud sihid. Edu tagab nende mõlema valdkonna koostöös tekkiv sünergia.

Biomajandus hõlmab eelkõige põllumajandust, kalandust ja metsasektorit, aga Eesti jaoks on kindlasti väga huvitav ja oluline valdkond ka energeetika. Eestis on täna biomassi tootmiseks piisavalt vaba maa-, metsa- ja põllumajandusressurssi.

Ühisistungil pidas peaettekande Euroopa Komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi biotehnoloogia ja põllumajandusuuringute direktor Maive Rute. Kaasettekannetega esinesid haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Andres Koppel, põllumajandusministeeriumi asekantsler Illar Lemetti, keskkonnaministeeriumi asekantsler Andres Talijärv ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna juhataja Tea Danilov, kes esitasid ministeeriumite vaatepunkti biomajanduse arengust.